March 24, 2016

Civil Society Facility Programme 2015 za Srbiju

Kako konkurisati na poziv – Civil Society Facility Programme 2015

Novi konkurs Evropske unije za podršku civilnom društvu u Srbiji objavljen je 22. marta i predviđa dodelu 3,8 miliona evra za osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka i za podsticanje povoljnog zakonodavnog i finansijskog okruženja za rad civilnog društva.

Specifični ciljevi ovog konkursa su:

  • da unapredi učinak inicijativa civilnog društva na teme koje pripadaju poglavljima 23 i 24 pregovora;
  • da unapredi regionalnu saradnju i dijalog između Srbije i Kosova*
  • da ojača ulogu organizacija civilnog društva u procesima pregovora sa EU i monitoring politika

Veličina grantova koji će biti dodeljeni je propisana na između 300,000 i 500,000 evra, što prostom računicom znači da će biti dodeljeno 10-12 grantova. Projekte treba sprovesti u periodu između 12 i 48 meseci. 

Zahteva se partnerstvo sa najmanje jednom organizacijom, a dozvoljeno je re-grantiranje u iznosu od 10% ukupnog iznosa budžeta projekta.

Za kofinansiranje pripremite minimum 10% iznosa za koji konkurišete. Rok za prijavljivanje je 6. maj, a aplikacije se dostavljaju preko onlajn platforme PROSPECT.

Ako ste već verzirani u konkurisanju, ove informacije su vam i više nego dovoljne. Za sve one koji se po prvi put sreću sa bar jednim od konkursnih zahteva, preporučujemo da obrate pažnju na sledeće elemente konkursa:

PADOR i PROSPECT

Upišite se na vreme! Ažurirajte redovno podatke, proučite korake u slanju aplikacije i ne čekajte poslednji trenutak. Po pravilu se uvek desi neki od “bagova” bilo u formatu dokumenta bilo u kompatibilnosti sa platformom, koji je kasno rešavati na dan kada rok ističe.

VELIČINA GRANTOVA

Ovo su, ako izuzmemo regionalne pozive, najveći do sada opredeljeni iznosi pojedinačnih grantova za civilno društvo u Srbiji na jednom evropskom konkursu. Dakle, poželjni su oni aplikanti koji imaju dovoljan finansijski kapacitet da budu nosioci aplikacije. Organizacije čiji godišnji budžeti ne prelaze propisane iznose za pojedinačni grant, trebalo bi ozbiljno da razmisle o partnerstvima, s ciljem da kao konzorcijumi bolje odgovore na visoke zahteve za finansijski kapacitet. NAPOMENA: raspon od 300,000 do 500,000 evra je iznos koji “dobijate” od EU. Ukupna vrednost projekta je veća, jer EU zapravo kofinansira projekat do dogovorenog procenta (max. 90%).

OBAVEZNO PARTNERSTVO

Za aplikante iz Srbije obavezno je partnerstvo sa jednom organizacijom ko-aplikantom. Pored toga, s obzirom na zaista značajno veliki iznos pojedinačnog granta, sigurno će mnogi tražiti partnerstva. Razmislite dobro o komplementarnosti (ne samo o finansijskim kapacitetima) misije i tema kojima se organizacija partner bavi. Logika projekta mora da počiva na logici partnerstva. VRLO VAŽNO: organizacija može predati samo 1 aplikaciju bilo kao nosilac bilo kao partner. Vodite računa da se vaši potencijalni partneri nisu prijavili kao deo nekog drugog konzorcijuma, u kom slučaju će biti odbijena oba predloga projekta!

Associate Partner – značajno će doprineti kvalitetu predloga projekta ako identifikujete neku od institucija/organizacija koja može pružiti suštinsku podršku projektu, bez finansijskih obaveza (Associate Partner nema pravo da “troši” iz budžeta projekta ali i ne mora biti neprofitna organizacija.) Ozbiljan Associate Partner daje aplikaciji na težini i svakako doprinosi obrazloženju uticaja, učinka i održivosti.

SUB-GRANTING

Dodeljivanje grantova drugim organizacijama je dozvoljeno, u iznosu od 10% ukpunog iznosa granta. Metodološki ima smisla ukoliko se uklapa u aktivnosti i ako doprinosi ciljevima projekta. Nemojte ga predviđati po svaku cenu, ono ima smisla samo ako će zaista sub-grantovane aktivnosti biti dopuna rezultatima postignutim kroz druge aktivnosti na projektu. S druge strane, donatori sigurno žele da ga vide, jer time povećavaju distribuciju sredstava na više od 10 organizacija iz čitave Srbije!

OSNOVNO O BUDŽETU

Uz Concept Note se ne predaje detaljni predlog budžeta, već samo okviran ukupni iznos koji će biti tražen. Ovaj iznos u finalnoj verziji predloga može da varira do 20% od početno predviđene sume. Ma koliko ste sigurni u tačan iznos budžeta već u ovoj fazi, naš je predlog da uvek sebi ostavite mogućnost što šireg prilagođavanja. (Primer račinice: ako mislite da vam treba baš 300,000 eur, napišite 360,000 eur. Time pokrivate i “spuštanje” na 300,000 (niže od toga ne može) i “podizanje” na preko 430,000 eur. Ovo je samo logika, opseg može biti i manji.)

KOFINANSIRANJE

Grantom Evropske komisije pokrivate između 50 i 90% ukupnog budžeta projekta. Dakle, ako od EU tražite 400,000 eur, ukupan budžet projekta vam mora biti predložen na 440,000 eur. To znači da 40,000 eur obezbeđujete iz nekog drugog izvora, i taj iznos ne može biti in-kind (mora biti objektivno proverljiv, tj. vidljiv u finansijskoj dokumentaciji). Ukupan bužet se predaje na 100% iznosa i u fazi apliciranja ne morate tačno znati koje stavke budžeta su vam kofinansirane. Isto važi i za finalni (i revizorski) izveštaj, svi se odnose na ukupan iznos budžeta projekta, a ne samo na iznos dobijen od EU.

Procenat kofinansiranja je zapravo NAJVAŽNIJA cifra u vašem ugovoru sa Evropskom komisijom – finalni iznos koji ćete dobiti od EU se obračunava kao ugovoreni procenat ukupnog budžeta projekta. Dakle, ako ste po finalnom finansijskom izveštaju na projekat potrošili 400,000eur (što je manje nego što ste prvobitno planirali), a ugovoreno je da će vam EU pokriti ukupno 90% sredstava, ukupna vrednost granta će iznositi 360,000 eur, bez obzira na maksimalni iznos na koji ste po ugovoru imali pravo.

***

Dobro pročitajte smernice konkursa, ali i svu drugu prateću dokumentaciju. FAQ vam takođe mogu biti od pomoći, a pratite redovno i objavu – dešava se da se neki od uslova izmene od trenutka objave konkursa. Ukoliko imate konkretna pitanja, možemo vam i mi pomoći dodatnim savetima!

Tags: , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published.

EN