June 2, 2016

Konkurs za projekte: Razvoj efikasnih lokalnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite

5,5 miliona evra za podršku uslugama u zajednici

Ministarstvo finansija RS je u okviru IPA 2013 programa raspisalo dugo očekivani poziv koji predviđa dodelu 5,5 miliona evra za podršku uslugama u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite u Srbiji. Apliciranje je dvofazno, a 15. jul je rok za dostavljanje koncepta projekta.

Tri oblasti koje konkurs podržava su:

  1. podrška socijalnim uslugama u zajednici – sa posebnim fokusom na deinstitucionalizaciju osoba sa problemima mentalnog zdravlja i osobama sa intelektualnim invaliditetom
  2. pordška inicijativama socijalnog preduzetništva
  3. prevencija ranog napuštanja škole i osipanja iz sistema obrazovanja

OSNOVNO O POZIVU

Veličina pojedinačnih grantova iznosi od 60.000 do 200.000 evra, dok je trajanje projekta ograničeno na period između 12 i 24 meseci. Sve aktivnosti moraju biti sprovedene u Srbiji. Najveći fond je previđen za prvu oblast (više od polovine budžeta).

Generalno, pravo konkurisanja imaju pravna lica koja ne ostvaruju profit (osim u slučaju projekata iz oblasti socijalnog preduzetništva gde je moguće i da se preduzeća prijave), dok je za svaku oblast navedeno detaljno ko sve može da konkuriše.

Interesantno je da je moguće da jedna organizacija preda do 3 aplikacije (pod uslovom da su iz tri različite oblasti).

Partnerstva nisu obavezna, ali nije naodmet pogledati detaljan spisak mogućih partnerskih organizacija u pozivu, posebno ukoliko će vam to ojačati finansijski kapacitet. Minimum 10% iznosa za koji konkurišete ćete morati iz drugog izvora da pokrijete. U ovoj fazi se samo predaje okviran iznos, a ne celokupni budžet projekta.

Aplikacije se dostavljaju direktno ili poštom u Ministarstvo finansija.

KO ZAPRAVO MOŽE DA KONKURIŠE?

Po oblastima to su:

  1. prva oblast: organizacije civilnog društva koje u svojim statutima imaju upisanu aktivnost socijalne zaštite; javne ustanove na svim nivoima vlasti koje u svojim statutima imaju upisanu aktivnost socijalne zaštite ili su registrovane kao specijalne bolnice za mentalno zdravlje; gradovi i opštine.
  2. druga oblast: organizacije civilnog društva koje u svojim statutima imaju jasan društveni cilj i koje pružaju usluge marginalizovanim grupama; zadruge; preduzeća čiji je cilj profesionalna i društvena integracija marginalizovanih osoba ili osoba sa invaliditetom (i oni čine 30% zaposlenih).
  3. treća oblast: organizacije civilnog društva; javne ustanove koje su spremne da osnuju inter-sektorsku komisiju za prevenciju ranog napuštanja škole; obrazovne i istraživačke institucije.

KOJE SU OČEKIVANE AKTIVNOSTI ?

Po oblastima to su:

  1. pružanje socijalnih usluga u zajednici osetljivim i marginalizovanim grupama (u oblasti deinstitucionalizacije očekivana aktivnost je usluga koja podstiče prelazak iz stanovanja u instituciji ka principu lečenja u zajednici/porodici)
  2. sprovođenje incijative socijalnog preduzetništva sa jasnim društvenim ciljem
  3. razvoj među-sektorske saradnje za prevenciju ranog napuštanja škole i osipanja iz sistema obrazovanja pod pokroviteljstvom lokalne samouprave ili direktna pomoć deci i njihovim familija koja će sprečiti rano napuštanje škole ili vratiti decu u sistem obrazovanja.

Osim glavnih aktivnosti koje su gore navedene, konkurs predviđa mogućnost i dopunskih aktivnosti kao što su: besplatna pravna pomoć, javno zagovaranje, učešće u zakonodavnim procesima, organizacija javnih događaja, treninga i slično (za kompletni spisak pogledati smernice konkursa).

***

Dobro pročitajte smernice konkursa, a ukoliko imate konkretna pitanja i nedoumice, Granted vam može pomoći!

 

 

 

Tags: , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published.

EN